De medewerkers van Natuurlijk Leren B.V. zijn onlangs door de CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs ) beoordeeld door een auditcommissie.  Wij kunnen u melden dat wij voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Bij de kwaliteitscode horen ook de volgende twee documenten die u hieronder vindt. Iedere medewerker heeft deze documenten beschreven naar zijn eigen organisatie.


Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Jan Bisschops Natuurlijk Leren BV, Arsène Francot Training & Ontwikkeling en Jan Jutten Training & Ontwikkeling (verder te noemen NL BV) gevestigd te Schinnen, met al haar opdrachtgevers, tenzij in een overeenkomst tussen partijen van de toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen van NL BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
 2. Op de tussen partijen gemaakte afspraken kan alleen een beroep worden gedaan voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd. Ditzelfde geldt met betrekking tot wijzigingen van de afspraken achteraf.
 3. De klant krijgt een bedenktijd van zeven werkdagen na ontvangst van de offerte.

3. UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de opdrachtgever in gelegenheid gesteld om een voorkeur op te geven voor de periode waarin de cursus gegeven dient te worden en met betrekking tot de cursusdata en tijden. Zoveel mogelijk met inachtneming van deze voorkeuren draagt NL BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus zorg voor de planning van de cursustijdstippen. Na ontvangst van deze planning heeft de opdrachtgever nog een week om NL BV eventuele op of aanmerkingen op de planning te doen toekomen, daarna staat de planning vast.
 2. Mochten cursisten zijn verhinderd dan dient dit in ieder geval 24 uur voor de les te worden doorgegeven. In dat geval zal NL BV, maximaal een maal per cursist, een inhaalles inplannen. Verzuim van ingeplande lessen geeft in geen geval recht op korting op de overeengekomen kosten.
 3. De cursussen worden in beginsel gegeven door de een van de medewerkers van NL BV, mocht deze verhinderd zijn dan dragen zij zorg voor een adequate vervanging.
 4. Mocht het voor NL BV niet mogelijk zijn om voor vervanging zorg te dragen, dan zullen de lessen op een later tijdstip, in overleg met de opdrachtgever, opnieuw worden ingepland. Mocht NL BV onverhoopt langer dan 3 maanden niet in staat zijn de geplande lessen uit te voeren dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Uitstel van lessen of ontbinding van de overeenkomst geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Voor zover reeds is betaald voor nog niet uitgevoerde lessen, zullen deze betalingen per omgaande na ontbinding worden geretourneerd.
 5. Alle informatie die door klanten wordt verstrekt en om geheimhouding vragen (zoals bijvoorbeeld werkprocessen, coachingsgesprekken, leerstrategieën, enz.) zal vertrouwelijk worden behandeld.
 6. Vragen van administratieve aard gesteld door klanten zal binnen een week beantwoord worden. Mocht het door NL BV meer tijd kosten om de vraag inhoudelijk te beantwoorden, dan zal de klant binnen een week bericht krijgen van ontvangst. Het inhoudelijke antwoord zelf zal binnen een maand na indiening beantwoord zijn.
 7. NL BV beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij. Mocht ondanks de inzet van een derde onafhankelijke partij de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld worden, dan beroept NL BV zich op de rechterlijke macht.

4. AUTEURSRECHT

 1. NL BV staat er voor in, dat het zelf over de auteursrechten beschikt met betrekking tot het aan de cursist in het kader van de cursus afgegeven lesmateriaal.
 2. Het lesmateriaal mag slechts worden gebruikt voor het in de overeenkomst omschreven doel en door de daarin bedoelde cursisten. Vermenigvuldiging of hergebruik op andere wijze is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van NL BV.

5. BETALING

 1. De cursussen van NL BV zijn opgedeeld in modulen. De kosten per module worden steeds vóóraf gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór het starten van de betreffende module op het rekeningnummer van NL BV te zijn voldaan.
 2. Mocht tijdige betaling uitblijven dan heeft NL BV het recht de geplande cursussen uit te stellen, de extra kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Daarnaast heeft NL BV de mogelijkheid de incasso van niet-betaalde facturen uit handen te geven. De extra kosten die dat voor NL BV met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever en bedragen 15% van de factuur met een minimum van € 100,=.
 4. Geleverde materialen zoals boeken en mindmap-posters dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Daarna zal een herinnering volgen. Indien ook dan betaling uitblijft, heeft NL BV de mogelijkheid de incasso van niet-betaalde facturen uit handen te geven. De extra kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten tussen NL BV en haar opdrachtgevers, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn of op de voorwaarden zelf, zowel feitelijke als juridische aard worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Maastricht.


Klachtenprocedure Natuurlijk Leren BV.

Inleiding.

De onderwijswetgeving is in 1998 gewijzigd met de invoering van de Kwaliteitswet, waarin (onder andere) het klachtrecht nader is geregeld.
Hoewel Natuurlijk Leren BV (voortaan NL BV te  noemen) goede kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kan er altijd een klacht ontstaan. Onderstaande procedure geeft in grote lijnen aan hoe er gehandeld wordt door NL BV indien er een klacht is over de kwaliteit van het werk en/of het omgaan met afspraken, enz.

Opmerking vooraf.

Om een klacht voor te zijn, vindt er na iedere uitvoeringsdag een korte bespreking plaats met de verantwoordelijken van de school om de dag te evalueren en eventuele bijstellingen af te spreken voor het vervolgtraject.Deze bespreking is standaard handelwijze van NL BV en als zodanig niet opgenomen in offertes.

Reglement.

Artikel 1.
Indien er een klacht wordt ingediend, krijgt de indiener binnen een week bevestiging van ontvangst van de klacht.

Artikel 2.
Er wordt gestreefd om de klacht binnen een maand na indiening af te handelen,  doch uiterlijk drie maanden na indiening klacht.

Artikel 3.
De medewerker van NL BV tegen wie een klacht wordt ingdiend, zal contact opnemen met zijn collega`s  om advies voor afhandeling van de klacht..  Deze consultatie wordt eerst gemeld bij de indiener van de klacht.

Artikel 4.
NL BV neemt contact op met de indiener met het verzoek om een afspraak  te maken om de klacht nader te bespreken cq. te behandelen.

Artikel 5.
Tijdens het gesprek worden eventuele afspraken en afhandeling genotuleerd en door zowel de indiener als NL BV voorzien van een handtekening.

Artikel 6.
Indien de klant en/of NL BV dit wenst zal er een onafhankelijke derde persoon cq. organisatie bij betrokken worden om de klacht verder af te handelen.

Artikel 7.
Bij de afhandeling van de klacht zal altijd de inhoudelijke offerte en de punten zoals verwoord in de algemene voorwaarden onderdeel zijn van de behandeling.

Artikel 8.
De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard worden.

Artikel 9.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 10.
NL BV biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde partij.