De medewerkers van Natuurlijk Leren B.V. zijn door de CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs ) beoordeeld door een auditcommissie.  Wij kunnen u melden dat wij voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs.

Bij de kwaliteitscode horen ook de volgende twee documenten die u hieronder vindt. Iedere medewerker heeft deze documenten beschreven naar zijn eigen organisatie.

Onderaan dit document staat ook beschreven hoe wij met uw privacy omgaan. 


Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen Jan Jutten Training & Ontwikkeling (verder te noemen NL BV) gevestigd te Echt, met al haar opdrachtgevers, tenzij in een overeenkomst tussen partijen van de toepasselijkheid uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen van NL BV zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.
 2. Op de tussen partijen gemaakte afspraken kan alleen een beroep worden gedaan voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd. Ditzelfde geldt met betrekking tot wijzigingen van de afspraken achteraf.
 3. De klant krijgt een bedenktijd van zeven werkdagen na ontvangst van de offerte.

3. UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst is de opdrachtgever in gelegenheid gesteld om een voorkeur op te geven voor de periode waarin de cursus gegeven dient te worden en met betrekking tot de cursusdata en tijden. Zoveel mogelijk met inachtneming van deze voorkeuren draagt NL BV zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus zorg voor de planning van de cursustijdstippen. Na ontvangst van deze planning heeft de opdrachtgever nog een week om NL BV eventuele op of aanmerkingen op de planning te doen toekomen, daarna staat de planning vast.
 2. Mochten cursisten zijn verhinderd dan dient dit in ieder geval 24 uur voor de les te worden doorgegeven. In dat geval zal NL BV, maximaal een maal per cursist, een inhaalles inplannen. Verzuim van ingeplande lessen geeft in geen geval recht op korting op de overeengekomen kosten.
 3. De cursussen worden in beginsel gegeven door de een van de medewerkers van NL BV, mocht deze verhinderd zijn dan dragen zij zorg voor een adequate vervanging.
 4. Mocht het voor NL BV niet mogelijk zijn om voor vervanging zorg te dragen, dan zullen de lessen op een later tijdstip, in overleg met de opdrachtgever, opnieuw worden ingepland. Mocht NL BV onverhoopt langer dan 3 maanden niet in staat zijn de geplande lessen uit te voeren dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Uitstel van lessen of ontbinding van de overeenkomst geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, in welke vorm dan ook. Voor zover reeds is betaald voor nog niet uitgevoerde lessen, zullen deze betalingen per omgaande na ontbinding worden geretourneerd.
 5. Alle informatie die door klanten wordt verstrekt en om geheimhouding vragen (zoals bijvoorbeeld werkprocessen, coachingsgesprekken, leerstrategieën, enz.) zal vertrouwelijk worden behandeld.
 6. Vragen van administratieve aard gesteld door klanten zal binnen een week beantwoord worden. Mocht het door NL BV meer tijd kosten om de vraag inhoudelijk te beantwoorden, dan zal de klant binnen een week bericht krijgen van ontvangst. Het inhoudelijke antwoord zelf zal binnen een maand na indiening beantwoord zijn.
 7. NL BV beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij. Mocht ondanks de inzet van een derde onafhankelijke partij de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld worden, dan beroept NL BV zich op de rechterlijke macht.

4. AUTEURSRECHT

 1. NL BV staat er voor in, dat het zelf over de auteursrechten beschikt met betrekking tot het aan de cursist in het kader van de cursus afgegeven lesmateriaal.
 2. Het lesmateriaal mag slechts worden gebruikt voor het in de overeenkomst omschreven doel en door de daarin bedoelde cursisten. Vermenigvuldiging of hergebruik op andere wijze is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van NL BV.

5. BETALING

 1. De cursussen van NL BV zijn opgedeeld in modulen. De kosten per module worden steeds vóóraf gefactureerd en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum, doch in ieder geval vóór het starten van de betreffende module op het rekeningnummer van NL BV te zijn voldaan.
 2. Mocht tijdige betaling uitblijven dan heeft NL BV het recht de geplande cursussen uit te stellen, de extra kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Daarnaast heeft NL BV de mogelijkheid de incasso van niet-betaalde facturen uit handen te geven. De extra kosten die dat voor NL BV met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever en bedragen 15% van de factuur met een minimum van € 100,=.
 4. Geleverde materialen zoals boeken en mindmap-posters dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Daarna zal een herinnering volgen. Indien ook dan betaling uitblijft, heeft NL BV de mogelijkheid de incasso van niet-betaalde facturen uit handen te geven. De extra kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten tussen NL BV en haar opdrachtgevers, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn of op de voorwaarden zelf, zowel feitelijke als juridische aard worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement te Maastricht.


Klachtenprocedure Natuurlijk Leren BV.

Inleiding.

De onderwijswetgeving is in 1998 gewijzigd met de invoering van de Kwaliteitswet, waarin (onder andere) het klachtrecht nader is geregeld.
Hoewel Natuurlijk Leren BV (voortaan NL BV te  noemen) goede kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kan er altijd een klacht ontstaan. Onderstaande procedure geeft in grote lijnen aan hoe er gehandeld wordt door NL BV indien er een klacht is over de kwaliteit van het werk en/of het omgaan met afspraken, enz.

Opmerking vooraf.

Om een klacht voor te zijn, vindt er na iedere uitvoeringsdag een korte bespreking plaats met de verantwoordelijken van de school om de dag te evalueren en eventuele bijstellingen af te spreken voor het vervolgtraject.Deze bespreking is standaard handelwijze van NL BV en als zodanig niet opgenomen in offertes.

Reglement.

Artikel 1.
Indien er een klacht wordt ingediend, krijgt de indiener binnen een week bevestiging van ontvangst van de klacht.

Artikel 2.
Er wordt gestreefd om de klacht binnen een maand na indiening af te handelen,  doch uiterlijk drie maanden na indiening klacht.

Artikel 3.
De medewerker van NL BV tegen wie een klacht wordt ingdiend, zal contact opnemen met zijn collega`s om advies voor afhandeling van de klacht. Deze consultatie wordt eerst gemeld bij de indiener van de klacht.

Artikel 4.
NL BV neemt contact op met de indiener met het verzoek om een afspraak  te maken om de klacht nader te bespreken cq. te behandelen.

Artikel 5.
Tijdens het gesprek worden eventuele afspraken en afhandeling genotuleerd en door zowel de indiener als NL BV voorzien van een handtekening.

Artikel 6.
Indien de klant en/of NL BV dit wenst zal er een onafhankelijke derde persoon cq. organisatie bij betrokken worden om de klacht verder af te handelen.

Artikel 7.
Bij de afhandeling van de klacht zal altijd de inhoudelijke offerte en de punten zoals verwoord in de algemene voorwaarden onderdeel zijn van de behandeling.

Artikel 8.
De klacht en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard worden.

Artikel 9.
Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.

Artikel 10.
NL BV biedt de mogelijkheid om in beroep te gaan bij een onafhankelijke derde partij.

 

Privacyverklaring

Om u duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, vindt u hier deze privacyverklaring. U leest hier wat wij met de verzamelde gegevens doet en waarom.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Natuurlijk Leren BV, verder te noemen NL BV, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Natuurlijk Leren, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een bestelformulier op de website aan NL BV verstrekt. NL BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom NL BV gegevens nodig heeft 

Natuurlijk Leren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Natuurlijk Leren uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang gegevens worden bewaard

NL BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

NL BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van NL BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NL BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

NL BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan NL BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NL BV heeft hier geen invloed op. NL BV heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar NL BV. NL BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

NL BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op Natuurlijk Leren BV. Natuurlijk Leren BV is als volgt te bereiken:

Vulenstraat 3

6102 GJ Echt

janjutten@natuurlijkleren.org

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14101968

 

Bronnen:

 • De inhoud is gebaseerd op een door Kompas Advocatuur opgesteld model. (Met uitzondering van de schuingedrukte tekst.)
 • Dit document is gebaseerd op een voorbeelddocument van Hosting2GO.